Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi  imaju:

  •  roditelji koji su državljani Republike Srbije
  •  roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
  •  roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu ABC Junior i  potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje. Nakon potpisivanja ugovora,

roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu,

koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII,

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (možete ga preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu);
  • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić;
  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja;
  • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
  • Fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda;
  • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom, sa svim sastavnim delovima ugovora.

Pošto roditelj preda ovu inicijalnu dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

Na osnovu člana 8. Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda, predviđeno je da roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji je već ostvario pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj, može ostvariti pravo na naknadu dela troškova  na osnovu podnetog zahteva za ostvarivanje ovog prava, uz koji prilaže ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

Odluku u celosti možete pronaći na linku:

http://www.beograd.rs/images/file/656646baea293f375e8d3a645c8095b0_4412565141.pdf

Na osnovu podnetog zahteva roditelj dobija REŠENJE, kao sledeći primer subvencije:

Cena vrtića > 27.136,00 Cena vrtića < 27.136,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.427,00
Grad Beograd plaća 21.709,00 dinara

Do cene vrtića

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda  NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj bude dobio.

Sve zahteve i obrasce možete preuzeti sa sledećeg linka:

http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1721002-obrasci-i-zahtevi/

 

Slobodno nas kontaktirajte za sve nejasnoće i stručnu pomoć

ABC Junior